AKTUALNOŚCI

24 stycznia 2018, tekst: Bronisława Kufel Włodek, foto: Bronisława Kufel Włodek

Panel ekspercki w Krakowie


Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa


Mógł się on odbyć dzięki współfinansowaniu UE, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Kultura, Rozwój.

Czy dziennikarze w Polsce mają swoje układy zbiorowe pracy? – takie pytanie zadane podczas panelu dyskusyjnego w trakcie realizacji projektu Partycypacja związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, i przecząca odpowiedź, wywołały spore zdziwienie związkowców - uczestników Panelu Eksperckiego projektu. O sytuacji dziennikarzy mówił przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski Ireneusz Michał Hyra, który stwierdził, że właściwie zawód dziennikarza nie istnieje ustawowo.

Inaczej jest w zakładach pracy. Mówili o tym przewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego Józef Król oraz przewodniczący Małopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Zbigniew Karczewski. Powstające i modyfikowane układy zbiorowe pracy, porozumienia płacowe, powstają w dyskusji pracodawcy i związków zawodowych. Wszystko dzięki umocowaniom prawnym zawartych w odpowiednich ustawach i Kodeksie Pracy.

Każde dobre prawo powinno zawierać podstawowe elementy: jasność i precyzyjność sformułowania przepisów, wewnętrzną spójność, jawność, czyli podanie do powszechnej wiadomości, stabilność i czynnik obywatelski.

Być może uda się stworzyć także prawo pracy, które będzie działało także wśród dziennikarzy w Polsce.

W Sali Konferencyjnej Tauron w Krakowie 24 stycznia 2018 roku związkowcy i dziennikarze Małopolski spotkali się na wspólnym szkoleniu. Mecenas Paweł Śmigielski w wykładzie wprowadzającym przybliżył uczestnikom Panelu Eksperckiego możliwości udziału organizacji związkowych i organizacji pozarządowych (NGO), w procesie stanowienia prawa.

Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ma za sobą ponad 100 nowelizacji. Są w Kodeksie pracy bardzo rozbudowane jednostki redakcyjne, w wielu punktach jest on nieczytelny, i często nie odpowiada rzeczywistości, nie przystaje do współczesnych wymogów rynku pracy. Stąd konieczność uproszczenia regulacji. Właściwie wiele głosów jest za tym, by Kodeks pracy napisać od nowa. Poprzednie próby napisania tej Ustawy były nieskuteczne. Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy działała w latach 2002 - 2006. Został przygotowany projekt Kodeksu pracy i projekt Zbiorowego Kodeksu pracy.

Prace nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku. Komisja składa się z 7 ekspertów partnerów społecznych i 7 przedstawicieli strony rządowej. Dwie podkomisje pracują nad projektami nowych kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przewodniczącym Komisji jest Marcin Zieleniecki podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Na pewno bardzo ważne jest, aby na poziom zakładu pracy przenieść założenia wzmocnienia dialogu autonomicznego.

Należy też pamiętać, że prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom ( co najmniej 15 osób), Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej, Radzie Ministrów, albo grupie 100 tysięcy obywateli mających prawo wyborów do Sejmu.

Związki Zawodowe, zgodnie z art. 19 Ustawy o Związkach Zawodowych mają prawo do opiniowania założeń projektów prawnych, jako organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu. Organa władzy i administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, kierują projekty do odpowiednich władz statutowych związku, które mają wydać opinię w czasie nie krótszym niż 30 dni. Jeżeli nie ma opinii w wyznaczonym terminie, uważa się za rezygnację z wydania opinii.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jako organizacja pozarządowa, może mieć wpływ na tworzenie prawa, poprzez konsultacje publiczne, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Ustawa zz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mówi o konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zezwala na działania prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organa władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

W bardzo ożywionej dyskusji na temat bieżących wyzwań w kwestii partycypacji partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, związkowcy nie dowierzali, że dziennikarze w Polsce nie mają właściwie swoich praw. Nie mają układów zbiorowych. Jak na „4 władzę” jest to co najmniej dziwne.

O sytuacji dziennikarzy, mówił uczestnik panelu sekretarz Oddziału Ireneusz Hyra. Przypomniał utworzenie w latach 20. ubiegłego wieku w Krakowie i Lwowie Syndykatu Dziennikarzy. Był to dobry okres dla dziennikarstwa, podobnie jak kolejne lata XX wieku, do roku 1989, w którym nastąpiło rozbicie środowiska dziennikarskiego i zlikwidowanie jego statusu. Obecnie oficjalnie nie istnieje zawód dziennikarza umocowany ustawowo. Właściwie dziennikarzem może się mianować każdy, kto na przykład prowadzi blog lub inne dokonania w internecie.

Padło wiele ciekawych propozycji i rozwiązań, jak tworzyć prawo pracy, które być może uda się także stworzyć dla dziennikarzy w Polsce.

Jako, że byłą to pierwsza część szkolenia uczestnicy z niecierpliwością oczekują na ciąg dalszy.NASI PARTNERZY

Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie